ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

Onze tijdelijke en eeuwige erfenis

Notaris Wolterink gaf ons een lezing over wat we allemaal moeten regelen voor onze erfenis.

Als kinderloos echtpaar moeten we daar ook goed over na denken, omdat onze erfenis niet naar onze kinderen kan gaan. De subtitel van de lezing was dan ook: Alles geregeld?!

Het is goed als we onze zaken goed geregeld hebben. Jesaja zegt: “Geef bevel aan uw huis want gij zult sterven”. Dat wijst erop dat je een testament mag maken als voorbereiding op wat je straks moet achterlaten. Stel dat ook niet uit. In het erfrecht is al veel geregeld. Maar wil je het beter regelen? Maak dan een testament.

In een testament kun je vastleggen wie een gedeelte van de erfenis krijgt. Je bent niet verplicht om familieleden als erfgenaam aan te wijzen. Je kunt ook spullen toewijzen in je testament. Of geld op naam toewijzen aan personen. Tevens is het mogelijk om personen uit te sluiten van de erfenis. Goede doelen kun je ook vastleggen in je testament.

Als je een executeur aanwijst dan wikkelt deze de nalatenschap af en regelt deze ook de begrafenis, het opzeggen van abonnementen enz.

Het testament wordt bewaard door de opstellende notaris. Na 30 jaar gaat hij naar het algemeen archief. Elke testament wordt gemeld bij het testamentregister in Den Haag. Daar kun je altijd het testament terugvinden.

Vervolgens gaf ds. A.A. Egas ons een lezing over de eeuwige erfenis. Niet alleen voor ons aardse bestaan moeten we dingen regelen, maar vooral het eeuwige moet voorop staan.

Kern van ons bestaan is dat we sterven moeten.

Leven we daar ook bij? Wat is onze eeuwige erfenis?

Mozes wilde niet in Egypte blijven, maar liever kwalijk behandeld worden met het volk van God. Hij wilde dit liever omdat hij zag op de vergelding des loons. Hij had uitzicht op het hemelleven. Ook het Nieuwe Testament spreekt daar van bij monde van Paulus als hij het heeft over de onverderfelijke erfenis. Niemand kan ze wegnemen. Dat uitzicht wordt wel bestreden. Petrus spreekt over “bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen”. Hebben wij troost uit de eeuwige erfenis? Doet dat ons leed op aarde verachten? De erfenis wordt hier op aarde al voor een deel uitgekeerd. De Heere Jezus is de grote Erflater. De Heilige Geest zal uit Christus de zaligheid nemen en aan een ieder verkondigen. De vergeving der zonden wordt nagelaten door Christus. Door het geloof delen we in de hele erfenis.

“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden”. Ook is de prikkel uit het sterven weggenomen. Het graf is de toegang tot het eeuwige leven. Het hemelleven krijgen we als erfenis. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen.

De vraag is of die eeuwige erfenis ook voor mij is. Thomas Boston wordt daarbij door de dominee aangehaald met diverse voorbeelden uit zijn werken. “Die erfenis wordt u om niet aangeboden”. “Ze mogen het testament openen als leden van de familie”. “Het evangelie is de wettige bekendmaking”. “Allen die geloven krijgen het erfdeel”. Boston geeft ook aan om niet op het sterfbed het testament op te maken. Je moet de dood niet uitstellen.

Bereid uw testament want gij gaat sterven. Zou het niet groot zijn als u mag sterven en alles mag teruggeven aan de Heere en Zijn dienst? De eeuwige erfenis geeft kracht om ons kruis te dragen in lijdzaamheid.

 

Het is mogelijk om een opname van deze lezing te bestellen via onderstaand bestel formulier.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven