VEEL GESTELDE VRAGEN

Natuurlijk zullen er bij u als kinderloos echtpaar of belangstellende veel vragen leven over het hoe en waarom van Revoke. Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via algemeen@revoke.nl of 0318 - 45 65 87.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Moet dat nu, een vereniging voor kinderloze echtparen?

De doelen die we nastreven zijn belangrijk genoeg om een vereniging op te richten. Kinderloosheid is een aangrijpende zaak. Contacten met andere kinderloze echtparen, verantwoorde informatieverstrekking en bijbelse bezinning rond kinderloosheid zijn nuttig en nodig. Een verenigingsvorm is gewoon handig om die doelen na te streven. Zo wordt het de telkens weer wisselende groep kinderloze echtparen gemakkelijk gemaakt om contacten met elkaar te leggen. Bovendien kan iedereen dan de beschikking krijgen over centraal verzamelde informatie, bijvoorbeeld over ethische vragen rond behandelmethoden. Wel zo fijn als niet iedereen die daar mee te maken krijgt zelf op zoek hoeft te gaan.

Is Revoke eigenlijk niet een tobberig clubje?

De vereniging is geen verzameling van echtparen die op hun kinderloosheid gefixeerd zijn of totaal geen plaats weten te geven aan hun kinderloosheid. De leden zijn wel mensen die moed hebben gevonden om de moeilijke kanten van hun leven niet te ontvluchten. En die zich er bovendien niet voor schamen dat het gesprek met anderen of het luisteren naar een lezing hen tot steun kan zijn.

Richt Revoke zich alleen op echtparen die zeker (menen te) weten dat zij geen kinderen kunnen krijgen?

Nee. Het begrip ‘kinderloos echtpaar’ komt misschien gevoelsmatig wat definitief over. Wij willen er juist ook zijn voor echtparen voor wie dat onzeker is.

Dus je behoeft niet al jaren getrouwd te zijn om lid te kunnen worden?

Dat is beslist geen eis. Alle echtparen die hun kinderwens tot nu toe onvervuld zagen en daarom belangstelling hebben voor de activiteiten van ReVOKE, zijn van harte welkom.

Is Revoke er ook voor oudere kinderloze echtparen?

Zeker. Revoke is er niet alleen voor jonge echtparen. Kinderloosheid speelt in alle levensfasen, ook bij oudere echtparen. Jongeren en ouderen in de vereniging kunnen elkaar wederkerig tot steun zijn.

Heeft het zin om lid te worden van Revoke als je adoptie overweegt?

Het denken over adoptie hoeft geen reden te zijn om af te zien van lidmaatschap van Revoke. De leden van Revoke hebben hun kinderloosheid gemeen, maar verschillen onderling in de keuzen die worden gemaakt in het omgaan met kinderloosheid. Het samen nadenken daarover kan verrijkend zijn. Staan de vragen rond adoptie voor jullie echter centraal, dan verwijzen wij graag naar de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte.

Wat doet Revoke op dit moment concreet?

Kinderloze echtparen met elkaar in contact brengen door het houden van bijeenkomsten. Lezingen organiseren over diverse thema’s rond kinderloosheid. Literatuur en informatie verzamelen over bijvoorbeeld behandelmethoden en een bijbelse visie daarop.

Gaat Revoke precies vertellen welke behandelmethoden wel en welke niet verantwoord zijn?

Nee, dat is niet de bedoeling. Wij kunnen en willen niet verder gaan dan het aandragen van bijbelse bouwstenen. De persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder is daarbij uitgangspunt.

Kan ik ook alleen naar Revoke-activiteiten komen?

Zeker. Het kan heel goed voorkomen dat de man of de vrouw het niet ziet zitten of niet in de gelegenheid is om mee te komen. Dan kom je toch gewoon alleen.

Wordt van de leden verwacht dat zij aan alle activiteiten meedoen?

Het staat ieder lid vrij om zonder opgaaf van redenen alleen deel te nemen aan die activiteiten die hem of haar aanspreken.

Zijn er ook boeken beschikbaar om me verder in te verdiepen?

Er zijn diverse boeken uitgegeven waar het thema 'kinderloosheid' en aanverwante onderwerpen aan de orde komen. Op de bijeenkomsten zorgt het bestuur ervoor dat er altijd een informatie- en boekentafel aanwezig is met diverse interessante boeken, tijdschriften e.d. Verder is een literatuurlijst op te vragen via algemeen@revoke.nl.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVraag onze nieuwsbrief 'Infoke' aan

Scroll naar boven