PRIVACY STATEMENT

Revoke verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Revoke toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Daarnaast wordt aangegeven welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Revoke

Revoke wil echtparen met een onvervulde kinderwens ondersteunen. Wij doen dit door het bevorderen van contacten tussen ongewild kinderloze echtparen, het geven van voorlichting en het bevorderen van een Bijbels verantwoorde meningsvorming over ongewilde kinderloosheid. Samengevat betekent dit, dat de doelstelling van Revoke gericht is op Contact, Voorlichting en Bezinning. Wij verwerken de persoonsgegevens die onze (potentiële) leden, donateurs en andere relaties aan ons verstrekken.

Persoonsgegevens

Revoke verwerkt, afhankelijk van het doel, allen of een deel van de volgende persoonsgegevens:

  • voorletters, voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • rekeningnummer;
  • kerkgenootschap;
  • donatiedetails en -geschiedenis.

Persoonsgegevens worden niet gecombineerd met gegevens afkomstig van derde partijen.

Doelen

Revoke verwerkt de gegevens om de leden, donateurs en kerkenraden ons informatieblad Infoke toe te kunnen sturen. Daarnaast worden leden persoonlijk geïnformeerd over de vergaderingen en bijeenkomsten. Tenslotte worden de persoonsgegevens gebruikt om de contributies, giften en donaties in de financiële administratie te verwerken. te informeren over onze activiteiten en voor en om daarnaast info oom contributies, giften en donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Revoke.

Bewaartermijnen

Revoke bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie minimaal gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt uw gegevens te wissen.

Beveiliging

Revoke hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De persoonsgegevens worden beheerd door het bestuurslid wat verantwoordelijk is voor de administratie. Het deel van de gegevens wat noodzakelijk is voor de financiële administratie wordt door dit bestuurslid verstrekt aan de penningmeester. Overzichten van mutaties in het leden en donateursbestand worden verstrekt aan andere bestuursleden, deze overzichten bevatten enkel de naam en woonplaats om datalekken te voorkomen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Revoke van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Revoke hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via algemeen@revoke.nl. Ook kunt u een mondeling verzoek doen via 0318 – 45 65 87. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Revoke worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Revoke. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Revoke ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Ontvangers

Revoke verkoopt en stelt uw gegevens nooit aan derden beschikbaar.

Revoke.nl en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Revoke is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies

Revoke.nl maakt voor de website geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Revoke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via algemeen@revoke.nl of 0318 – 45 65 87.

Scroll naar boven